Педагогічний аспект

Переважно віртуальний характер спілкування вимагає використання інноваційних навчальних технологій під час розробки дистанційних курсів, які сприяють суттєвому підвищенню і якості сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

Модель формування інформатичних компетентностей при навчанні інформатики

студентів дистанційної форми навчання

Модель формування інформатичних компетентностей майбутніх економістів дистанційної форми навчання

Під час розробки кожного дистанційного курсу особлива увага повинна приділятися комплексній реалізації змістових мотивів, які є обов’язковою умовою виникнення та підтримання стійкого інтересу до дисципліни.

На формування змістових мотивів перш за все впливають структура й зміст навчального курсу, які повинні:

  • повною мірою відповідати сучасному стану та тенденціям розвитку відповідної науки;
  • реалізовувати наступність по відношенню до дисциплін, що раніше вивчалися студентами;
  • забезпечувати реалізацію міждисциплінарних зв’язків та прикладної спрямованості навчання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Розробляючи структуру дистанційного курсу «Інформатика» автори керувалися наступними вимогами:

  • у першокурсників повинно виникати відчуття невдоволення тими знаннями, уміннями та навичками, якими вони володіють (робота з дистанційним курсом розпочинається вхідним тестуванням з шкільного курсу інформатики, що надає можливість викладачеві дібрати методи додаткової роботи з кожним студентом та більш правильно дозувати допомогу, підвищуючи ефективність його навчально-пізнавальної діяльності, не знижуючи водночас програмних вимог до змісту навчання);
  • студенти повинні чітко усвідомлювати зміст нових понять (реалізується через відеолекції, електронний підручник та глосарій курсу);
  • студенти повинні бути готовими до встановлення зв’язку між новими та попередніми поняттями (реалізується через відеолекції, електронний підручник, тестові завдання для самоконтролю, тренінгові завдання; тестові завдання для поточного контролю);
  • нові представлення для студентів повинні бути кориснішими та перспективнішими від старих (всі навчальні завдання реалізують ідею міждисциплінарному підходу та мають фахове спрямування).

Структура дистанційного курсу «Інформатика»

Остання зміна: п'ятниця, 6 травень 2016, 20:06